Edebiyatın Din ve Tarihle İlişkisi Konu Testi

10. Sınıf, Giriş ünitesi, Edebiyatın Din ve Tarihle İlişkisi konusuyla ilgili testtir. Hazırlanan 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi konu testi sorularına ulaşabilirsiniz.

Edebiyatın Din ve Tarihle İlişkisi Konu Testi
A+
A-
03.09.2022
1.872

Edebiyatın Din ve Tarihle İlişkisi Konu Testi

1- Göktürk ve Uygur edebiyatında Şaman inancının etkisi ortadadır. Türklerin Göktürk alfabesinden Uygur alfabesine geçişlerinde de etkili olan faktör dindir. Şaman inancından Brahman inancına geçen Türkler, o dini daha iyi anlamak için Uygur alfabesine geçmişlerdir. Bu da bize tarihin her döneminde …
Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse anlam bütünlüğü bozulmaz?
A) edebiyatın durağan olmadığını, bir hareket halinde olduğunu gösterir.
B) edebiyatın aslında din etkisinden vazgeçmediğini kanıtlar.
C) dinin edebiyatı ve insanların hayatlarını derinden etkilediğini göstermektedir.
D) Türklerin din değişiklikleriyle günümüze kadar geldiğini gösterir.
E) dilin önemli ve birleştirici olduğunu kanıtlar.
I. Edebî dönemleri inceler.
II.  Sanatçıların hayatı ve eserleri arasında bağlantı kurar.
III. Edebî eserleri ve yazarlarını araştırır.
IV. Bir edebî eserin nitelikli olması için çalışmalar yapar.
V.  Bir eserin aksayan yönlerini bularak sanatçıya yol gösterir.
2 –Yukarıda verilenlerden hangileri edebiyat tarihçisinin görevi değildir?
A) I ve II 
B) IV ve V 
C) II ve V 
D) I ve IV 
E) III ve IV
3- Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir?
A) Kültür değişimi
B) Din değişimi
C) Ekonomik buhran
D) Sanat anlayışı
E)Zihniyet değişimi
4- 1890’da İstanbul’da doğdu. 1909’da Fecriâti topluluğuna katıldı. 1913’te şiirlerini Servetifünun dergisinde yayımladı. Millî Edebiyat akımını benimsedi. İlk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını inceledi. Türk edebiyatını modern anlamda inceleyen edebiyat tarihçisidir. Sözü edilen edebiyat tarihçimiz kimdir? 
A) Mehmet Fuat Köprülü
B) Âgâh Sırrı Levend
C) Nihat Sami Banarlı
D) Ahmet Kabaklı
E) Haluk İpekten
5- Türk edebiyatı Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte büyük bir değişim geçirmiştir. Bu değişim hem biçim de hem de içeriktedir. O güne kadar din dışı sayılabilecek eserler, artık besmeleyle başlar olmuştur. Sıradan bir kitabı elinize aldığınızda girizgahında hamdele, besmele bölümlerindeki ifadeler yüzünden o kitabı dini bir kitap sanmanız olasıdır. Ama kitabın ilerleyen sayfalarında anlatılan şeylerden sonra kitabın konusunun musiki, mimari ve edebiyat olduğunu anlarsınız. Araplara Türkçe öğretmek için yazılan Divanü Lügati’t Türk’ün giriş kısmı buna çok iyi bir örnektir. Kitabın başındaki bölümleri okunduğunda okuyan dini bir kitap sanır. Ama ilerleyen sayfalarda bunun ansiklopedik içeriğe sahip bir dil kitabı olduğu anlaşılır. İşte bu, … Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse anlam bütünlüğü bozulmaz?
A) Arapçanın Türkçe üzerindeki etkisini gösterir.
B) dinin edebiyatı etkilemesine bir örnektir.
C) Divanü Lügati’t Türk’ün önemini gösterir.
D) edebiyatın diğer bilim dallarının temeli olduğunu gösterir.
E) edebiyatın, sosyal hayatın bir parçası olduğunu kanıtlar.
6- Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihinin  konuları arasında yer almaz? 
A) Şair ve yazarların hayatları
B) Şair ve yazarların edebî kişiliği
C) Edebî dönemler
D) Edebî eserler
E) Arkeolojik eserler
I. Tanzimat Edebiyatı
II. Servetifünun Edebiyatı
III. Fecriati Edebiyatı
IV. …
V. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
7-Yukarıda IV numaralı boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse kronolojik sıralama doğru olur?
A) Sözlü Dönem
B) İslamiyet Öncesi Dönem
C) Milli Edebiyat
D) Halk edebiyatı
E) Divan Edebiyatı
8- Toplumların yaşamlarını, milletlerin kültür ve medeniyetlerini inceleyen bilim dalına   —-    denir. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) Uygarlık tarihi 
B) Sanat tarihi
C) Siyaset tarihi 
D) Edebiyat tarihi
E) Felsefe tarihi
9- Aşağıdaki yazarların hangisi edebiyat tarihçisidir? 
A) Yavuz Bahadıroğlu
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Mustafa Necati Sepetçioğlu
D) Halil İnalcık
E) Mehmet Âkif Ersoy
10- Edebi bir eser konusunu tarihten alabilir. Örneğin, Tarık Buğra’nın yazdığı “Osmancık” adlı roman. Romanda Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in hayatı anlatılır. Sonuçta edebi bir eser olup tarih biliminden faydalanmıştır. Bu parçadan;
I. “Osmancık” adlı romanda tarih biliminden faydalanıldığı
II. tarihi bir olayın edebi bir esere konu olduğu
III. “Osmancık” isimli romanda Osman Bey’in hayatının anlatıldığı
IV. Tarık Buğra’nın yazdığı “Osmancık” adlı romanın en başarılı tarih romanı olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I
B) I ve II
C) II
D) III ve IV
E)IV
11- Milletlerin asırlar boyunca meydana getirdiği ebebî eserleri inceleyen, onların düşünce ve duyguda izlediği yolu ve geçirdiği evreleri bize tanıtan, bu bakımdan da uygarlık tarihinin önemli bir kolu sayılan bilim dalıdır. Tanımı verilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Uygarlık tarihi 
B) Medeniyet tarihi
C) Edebiyat tarihi 
D) Felsefe tarihi
E) Sanat tarihi
12- Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihinin kapsamı içinde değildir?
A) Dönemin sosyal ve siyasi gelişmeleri
B) Edebi türlerin gelişimi
C) Deneysel bilimlerdeki gelişmeler
D) Sanatçıların hayatı
E) Edebi akım ve topluluklar
13- Gittikçe zenginleşen kültür dünyasında edebiyatın ufku genişlemiş, edebiyat tarihçisinin de görevleri ağırlaşmıştır. Edebiyat tarihçisi, şairleri “unutulmaktan kurtarmak” ya da eski zevkleri hikâye etmek için eserini yazmıyor. Sadece bilgi vermeyi de yeterli bulmuyor. İncelemek, araştırmak, terimlere inmek, insanlığın gidişini, tarihini, yaşadığı milletin dünya anlayışını kavrayıcı bir genişlikte yansıtmak istiyor. Edebiyat tarihçisi bunları başarabildiği oranda görevini yapmış sayılıyor.
Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Edebiyatın ufkunun genişlemesinin kültür dünyasının zenginleşmesine bağlı olduğuna
B) Edebiyat tarihçisinin görevinin ağır olduğuna.
C) Edebiyat tarihçisinin sadece bilgi vermekle kalmadığına.
D) Edebiyat tarihçilerinin sadece şairleri unutulmaktan kurtarmak, güncel tutmak için eser yazdığına.
E) İnsanlığın gidişini, tarihini, yaşadığı milletin dünya anlayışını kavrayıcı bir genişlikte yansıtmak istediğine.
14- Her dinin mutlaka bir edebiyatı, edebiyatında kendine has bir dini anlayışı vardır. Geçmiş kültürümüzde Şaman, bir din adamıdır. Ama dini ayinlerde söylediği şeylerle hem din alemine hem de kültür hayatına katkıda bulunmuştur. Örneğin Mevlana kendine ait bir kültür ortamı oluşturmuştur. Kendisinin ortasında olduğu bir dünya oluşturmuştur. Dolayısıyla o dünyasının etrafında oluşan kültürü ifade etmek için dil bir araç görevi görür. Yani dil ile edebiyatın bir ilişkisi vardır. Parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) dinin gelişmesinin edebiyata bağlı olduğuna
B) Dilin kültürün ifadesinde bir araç olduğu
C) Şamanın bir din adamı olduğuna
D) Din adamının kültürü etkilediği
E) Mevlana’nın kültür ortamı olduğu
15- “Sanat hayatına Fecriâti’de başlamış daha sonra Millî edebiyat akımını benimsemiş olan yazarımız Yakup Kadri, en önemli eseri olan Kiralık Konak’ta Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi’nde yetişen üç neslin çatışmasını ele alır.”
Verilen metin aşağıdaki alanların hangisiyle ilgilidir? 
A) Askerî tarih
B) Felsefe tarihi
C) Siyaset tarihi 
D) Edebiyat tarihi
E) Bilim tarihi

Cevaplar:

1-C2-B3-C4-A5-D6-C7-C8-A9-E10-E11-C12-C13-D14-A15D
Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 2 Average: 3]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.