9. Sınıf FİİLLER TESTİ

9. sınıf fiiller testi, 9. sınıf kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

9. Sınıf FİİLLER TESTİ
A+
A-
08.12.2021
15.399

9. SINIF FİİLLER TESTİ

9. SINIF� 19 SORU🕗 35 DAKİKA
Kategori9.Sınıf Konu Testi
Test AdıFiiller Testi
Hazırlayandiyariedebiyat.com
Konu AnlatımıFiiller Konu Anlatımı
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelli­ği aranmaz?
A) Ödevinizi hemen yaparsanız sevinirim.
B) Kimi yazarımız, köyü ve köylüyü hiç bilmez.
C) O zamanlar neden çok düşünceliydin?
D) Saat 12’de mutlaka buraya gel.
E) Çok değerli insanlarla tanışmış toplantıda.
2. Türkçede birleşik eylemler, isim soylu bir söz­cükle yardımcı eylem ve bir fiille kalıplaşmış bir fiilin kaynaşmasıyla oluşur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu tanı­mın dışında bir birleşik fiil vardır?
A) Bütün yazdıklarımı bir anda yırtıverdi.
B) Böyle düşünmeyeceğini zannetmiştim.
C) İki gündür bu konuda kafa patlatıyorum.
D) Anlattıklarımın doğru olduğuna inanabilirsiniz.
E) Gerçekleri açıkladığında çok memnun ola­caksınız.
3. Elias Hawe dikiş makinesindeki iğne deliğini rü­yasında görmüştür. Kendilerini bir amaca ada­yanlara rüyaları da hizmetkâr olur. Eserlerinin doğum sancıları, rüyalarına sıçramamış olanla­ra, rüyalarında yeni eserler gösterilmez.
Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?
A) Birleşik fiile yer vermiştir.
B) Edilgen çatılı fiil vardır.
C) Sözde özne kullanılmıştır.
D) Etken — geçişli fiil vardır.
E) Üç farklı türde fiilimsi kullanılmıştır. 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, basit çekimli türemiş yapılı bir eylemdir?
A) Eve döndüğümüzde güneş doğuyordu.
B) Yıllardır görüşmediğimiz dostlarla sohbet ettik.
C) Okul günlerinde yaptığımız yaramazlıkları anlattı.
D) O andaki tavırlarımızla küçük çocuklara benziyorduk.
E) Dün akşamki toplantı oldukça neşeli geçti. 
5. (I) Fırsatlar, hazır bulunanlar içindir.
(II) Fransız Milli Kahramanı Napolyon için Fransız İhtilali bir fırsattı.
(III) O, bu fırsat için her yönüyle hazırdı.
(IV) Bir Çin atasözü şöyle der:
 (V) “Rotası olma­yan geminin yelkenlerini dolduracak rüzgâr yoktur.”
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinin yüklemi çekimli bir fiildir?
A) I.            B) II.          C) III.         D) IV.       E)V. 
6. Bugün alınan dergi ve gazeteler bir bir okundu. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Türemiş yapılı fiil
B) Çatı eki almış fiilimsi
C) Ebeyle – eylem
D) Sıfat fiil
E) Edilgen çatılı fiil 
7. (I) Bilgili toplumda insanın değeri arttı. (II) Bilgi­li insan bilmiş insan değil, bilgideki değişimi iz­leyebilen insandır. (III) Bugün dünya, başarı arayana yol gösteriyor. (IV) Başarıyı destekle­yeceklere davetiye çıkarıyor. (V) Toplumlar, ba­şarıya doymuyor, başarıyı destekliyor. 
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisin­de çatı özelliği aranmaz?
A) I.  B) II.          C)lll.         D) IV.       E)V.
8. Bir vardım bir yoktum
Ben doğdum
III. Selim’in köşkünde
Sebepsiz hüzün hocamdı
Loş odalar mektebinde
Harem ağaları bekçiydi kara sevdama
Yukarıdaki dizelerde kaç ek – eylem kullanıl­mıştır?
A)1           B)2          C)3          D) 4          E) 5
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok geçişli çatılı fiil vardır?
A) İyi düşünürsen doğruda durursun.
B) İyi düşünürsen doğrudan şaşmazsın.
C) İyi düşünürsen doğrudan ayrılmazsın.
D) İyi düşünürsen doğruya ulaşırsın.
E) İyi düşünürsen doğruyu bulursun. 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-r” ekiyle türetilen sözcük türü yönünden diğerlerin­den farklıdır?
A) Anlaşılır bir tavır değildi seninki.
B) Elinde bir keser, öfkeyle bize doğru geldi.
C) Düşünür, toplumun önünde giden kişidir.
D) Şirketimizin gider dengesi iyice bozulmuş.
E) Çıkar peşinde koşan birine benzemiyorsun. 
11. Bir gölge görürsen kızım o anda
Yaklaşan hayâle deme sakın kim
Böyle hep geç vakit sıcak odanda
Dolaşan o hayâl bil ki hep benim
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birleşik çekimli fiil
B) Emir kipinin olumsuz çekimi
C) Sıfat — fiil
D) Basit çekimli fiil
E) Birleşik yapılı fiil 
12. Aşağıdaki dizelerden hangisi bütünüyle bağ — fiillerden oluşmaktadır?
A) Atıp – düşünen – anlayınca – çözüp
B) Gideli – istemeden – ağladıkça – yürüdüğünde
C) Çalışma – okurken – soralı – göre göre
D) Doğup – olmaksızın – baka baka – yıkılası
E) Dinleyerek – açtıkça – düşüş – kazınca 
13. Hemen hemen her insanın kötü bir alışkanlığı vardır. Kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmak isti­yorsak onu tamamen söküp atmalıyız. Geçici çözümler hiçbir zaman sonuç vermez.
Yukarıdaki parçada geçen aşağıdaki söz­cüklerden hangisi eylemsidir?
A) alışkanlık       
B) istiyorsak          
C) vermez
D) atmalıyız         
E) söküp 

14. Yaptığımız (I) işlerde ne kadar inançlı olduğumuzu(II) ortaya koyan (III) gösterge neticelerdir. Güçlü bir inanç, basit bir netice ile son bulmaz. (IV) Bu yüzden herkes inandığı(V) değerlerin peşinden koşmalıdır.
Yukarıdaki koyu renkli sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?
A) I.  B) II.         C) III.        D) IV.       E)V.
15İnce kızlar işlesin dalları, yapraklan
Kızıl çiniden olsun aşkımı çizen resim
Gözüm gönlüm yoğursun masmavi toprakları
Rüzgâr gibi geçmesin bu türkü dolu mevsim
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Türemiş yapılı fiil          
B) Basit çekimli fiil
C) Geçişli çatılı fiil              
D) Birleşik çekimli fiil
E) Etken çatılı fiil 
16. Gönlümüz ne kadar güzelse, dış görünüşümüz de o kadar iyi olur. Mimiklerimiz, bakışlarımız, yürüyüşümüz, davranışımız hep gönlümüzdeki­ni yansıtır.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ek – eylem
B) Basit çekimli fiil
C) Yansımadan türemiş fiil
D) Haber kipiyle çekimlenmiş fiil
E) Türemiş yapılı fiil
17. Aşağıdakilerin hangisinde ek – eylem kullanıl­mamıştır?
A) Düşündüğümüz bir işi yapmak istiyorsak, ona büyük bir aşkla inanmamız gerekir.
B) “Ne yapalım,  olmasa da olur.” anlayışı, inanmamış gönüllerin lafıdır.
C) Kış, kendisini naza çeken bir bahardı.
D) Her kavuşma ayrılıkla başlar, meşakkatin sonunda sevinç vardır.
E) Bağımsızlığı, ideallerine esir olmakta bu­lanlar engellenemezler. 
18. Goethe, kendisine engel olmayan insanlar için­de en güzel örnektir. Yeteneklerini sonuna ka­dar zorlayan Goethe sanatta, bilimde, siyasette ve daha birçok dalda güzel eserler vermeye ça­lışmıştır. Bizler de yeteneklerimizi bilip, hedef­lerimizi saptayarak ve imkânlarımızı kullanarak yapacağımız işi hakkıyla yapmalıyız.
Yukarıdaki parçada kaç yan cümlecik vardır?
A) 3            B) 4           C) 5           D) 6           E) 7 

19. (I) Bir akşam oturdu. (II) Hiçbir şey yapmadan onu düşündü. (III) Ben nerede hata yaptım, de­di. (IV) Sonra kış ortasında, gecenin ayazında saatlerce sokaklarda dolaştı. (V) Eve dönünce, kütüphanenin önünde oturup gün doğuncaya kadar kitap okudu.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gileri, nesne — yüklem ilişkisine göre geçiş­sizdir?
A) I. ve II.               B) I. ve IV.             C) II. ve III.
D) II. ve IV.             E) III. ve V. 
20. Güldümse inanma, bil ki bu gülüş
Güldüğüm sabahın bir rüyasıdır
Bu dizelerde kaç çekimli fiil vardır?
A)1             B)2           C)3           D) 4           E) 5 
21.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eylemlerden hangisi nesne alır?
A) Salonda olduğunu fark etseydim mutlaka yanına uğrardım.
B) Hatalarının neden hiç farkına varmadı sanı­yorsun?
C) İyi bakmazsan iki resim arasında fark göre­mezsin.
D) Farkında olmadı ve o an eli kanamaya baş­ladı.
E) Benim arabam hız yönünden seninkine fark atar, diyordu.
22. “Bahçemden içeri süzülür bir ay ışığı.” cümle’ sindeki altı çizili fiille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türemiş yapılıdır.
B) Öznesine göre dönüşlüdür.
C) Basit zamanlıdır.
D) Nesnesine göre geçişlidir.
E) Haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir. 
23. Saatler uzar (I)  da sabaha yakın
Ansızın gözlerin dolarsa  (II) yaşla
Odanda bir hayal bekle (III)  ve bakın IV()
Titreyen sesinle bir şarkı başla (V)
Yukarıdaki dizelerde numaralı sözcüklerin hangileri emir kipiyle çekimlenmemiştir?
A) I. ve II.             B) I. ve IV.           C) II. ve III.
D) III. ve V.           E) IV. ve V. 

24. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem basit, hem de birleşik çekimli fiil vardır?
A) Sessiz ruhumuzu o bestelerdi
B) Bize: “Unutalım dünyayı!” derdi
C) Bir aldı, sonunda verdi bin derdi bana
D) Bizi bizden fazla anladı, sustu
E) Yolumuz ayrıldı, ellere gitti 
25. I. O su, bir şiiri mırıldanırdı
II.  Göğsümde bir sarı ay yıkanırdı
III. Bizi Leyla ile Mecnun sanırdı
IV. Gamlı yolumuzda ağlayan o su
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) I. dizede edilgen çatılı fiil
B) II. de dönüşlü çatılı fiil
C) I, II. ve III. dizede birleşik çekimli fiil
D) Birden fazla ek – eylem
E) IV. dizede sıfat fiil 
26. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok birle­şik fiil vardır?
A) Memleket isterim
    Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun
B) Gönül verdin derlerdi o delikanlıya
    En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya
C) Bir avuç kül oluverdim Külüm havaya karıştı
    Sevgilim kapımı çalıverecek
D) Ama ben, ben onunla gidemeyeceğim
E) Şeker bile yiyemez ki
    Kâğıt gibi yanan çocuk 
27.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma­dan türemiş bir fiil vardır?
A) Annemi rahatsız eden, dışarıdan gelen pa­tırtıydı.
B) Kuzular, büyük bir coşkuyla meliyordu o an.
C) Arabanın motoru yine horul horul ötüyor.
D) Kuş cıvıltıları kulağımıza kadar geliyordu.
E)  Arkadaşlarla sabaha kadar sohbet edip gü­lüştük. 
28. (I) Kadınlar doğum, nişan, nikah günlerine bü­yük önem verirler. (II) Bunların unutulmasını kendilerinin sevilmediği şeklinde yorumlarlar. (III) İçlerinde bu durumu hakaret kabul edenler de vardır. (IV) Erkekler eşlerinin doğum günle­rini, evlilik yıldönümlerini, önemli günleri mutla­ka bilmelidirler. (V) Bunların hatırlanmaması karşı tarafı üzecektir.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerin­de eylemsi kullanılmamıştır?
A) I. ve IV.            B) II. ve V            C) I. ve III.
D) IV. ve V.           E) II. ve V.

9. Sınıf Fiiller Testi Cevapları

1C7B13E19B25A
2C8D14D20C26D
3E9E15D21A27B
4C10A16C22D28A
5D11E17E23A
6C12B18E24B
Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 10 Average: 3.1]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

  1. Ebrar dedi ki:

    11. sorunun cevabı D değil mi?

    1. Admin dedi ki:

      “sakın, bil” yüklemleri tek kiple çekimlendiği için basit çekimli.